برگزاری اولین مجمع عمومی کنفدراسیون جهانی مبلمان (WFC) در چین

دوشنبه 28 مرداد 1398

اولین مجمع عمومـی کنفدراسیون جهانی مبلمان (WFC) در تاریخ 31 می 2۰19 در شهر چنگدو، مرکز استان سیچوآن چین باحضور نمایندگان صنعت مبلمان از کشورهای مختلف برگزار شد. در این جلسه نمایندگان صنعت مبلمان ضمن ثبت عضویت خود در کنفدراسیون جهانی مبلمان بـه معرفی تشکل های متبوعه خود پرداختند. مظفر علیخانی دبیرکل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته نیز بـه نمایندگی از ایران در این جلسه حضور داشت و بـه بررسی وضعیت هنر صنعت چوب و مبلمان کشـورمان پرداخت.

در ابتـدای این جلسـه آقای Xiangnan Xu ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان حاضر در این جلسـه گفـت: صنایع مبلمان در سراسر جهان بـا یکدیگر ارتباط نزدیک دارند و این صنعت جهانی بایستی توسـط همه کشورها اداره شود. مسئولیت ها و منافع صنعتی آن بایستی توسط همه به اشتراک گذاشته شود. وی در ادامه افزود: با مشارکت هر کشور در صنعت مبلمان و تلاش برای حفظ آن، نه تنها ارتقای منافع ملی و منطقه ای ممکن می شود، بلکه به توسعه جامعه جهانی مبلمان نیز کمک می شود. وظیفه ما ارتقای رفاه عمومی برای صنعت مبلمان جهانی است. ما می توانیم آینده ای روشن را با ایده هایی مانند هم افزایی، همکاری و مزایای متقابل ایجاد کنیم. در حال حاضر، مبلمان یک کالای تجاری مهم است. ارزش جهانی تولید مبلمان بیش از 500 میلیارد دلار در سال و ارزش صادرات این صنعت بیش از 160 میلیارد دلار در سال است که همچنان نیز در حال افزایش است.

 

3.jpg
مجمع عمومی کنفدراسیون جهانی مبلمان

 

در ادامه شرکت کنندگان در اولین مجمع عمومی کنفدراسیون جهانی مبلمان از کشورهای مختلف از جمله چین، تایلند، مالزی، ایتالیا، بلغارستان، رومانی، کره، هنگ کنگ، سنگاپور، فنالند، پاکستان، مکزیک، پرتغال، ایران، آلمان، روسیه، لهستان، برزیل، کانادا، اندونزی، مصر، میانمار، فیلیپین و ... حضور داشتند و به معرفی تشکل های متبوعه خود پرداختند.

آقای علیخانی دبیرکل شورای ملی مبلمان ودکوراسیون ایران و صنایع وابسـته نیز که بـه نمایندگی از ایران در ایـن جلسه حضور یافته بود پس از تشکر از اتحادیه ملی مبلمان چین به عنـوان میزبان نخسـتین مجمـع عمومی کنفدراسـیون جهانی مبلمان، بـه معرفی صنعت چـوب و مبلمان ایران پرداخت و اظهار داشـت: ایـن صنعت حدود ۹ درصد اشـتغال کشـور را بـه خـود اختصاص داده است و سـالانه حدود ده میلیارد دلار گردش مالی دارد. محصـولات تولیدی ایـن صنعت علاوه بر مصرف داخلی، بـه کشـورهای منطقه و نیـز کشورهای اروپایی و آفریقایی صادر می شود. کنفرانس ها و نمایشـگاه های بـزرگ بین المللی، شـهرک های صنعتی و مجتمع های تجاری، مراکز علمی و دانشگاهی، اسـاتید برجسـته، دانش آموختگان متخصص و دانشجویان صنایـع چـوب و مبلمان، بازار مصرف 80 میلیونـی و عالقه مردم بـه مبلمان و دکوراسیون جلـوه خاصـی به این صنعت در ایران داده اسـت. همچنین فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری در ایران وجود دارد. امیدواریم شـروع فعالیت کنفدراسیون جهانی مبلمان، گامی در جهت افزایش هر چه بیشتر همکاری های بین المللی همه اعضا باشد. در ادامه جلسه فرم عضویت در کنفدراسیون توسط اعضا بـه امضا رسید و اساسنامه کنفدراسیون جهانی مبلمان به اشـتراک و بحث گذاشـته شد و پس از اظهار نظر اعضـا، کلیات اساسنامه کنفدراسیون جهانی مبلمان به تصویب رسید. همچنین انتخابات ریاست کنفدراسیون جهانی مبلمان بـه رای گذاشته شد و آقای شو، رییس اتحادیه ملی مبلمان چین، تنها کاندیدای تصدی سمت ریاست، بـه اتفاق آراء بـه عنوان رئیس کنفدراسـیون جهانی مبلمان از سال 2019 تـا 2024 انتخاب شد. وی ضمن تشکر از حسن اعتماد اعضا به ایشان گفت: تعامل، اقتصاد جهانی را توسعه می دهد و این توسعه و پیشرفت، نیازمند همکاری با یکدیگر است. پس در نهایت، همکاری می تواند منجر به رفاه شود. کنفدراسیون جهانی مبلمان متعهد است تا تبادل و همکاری بین اقتصادهای متفاوت در مناطق مختلف جهان را بهبود دهد و بنابراین پایه محکمی برای رونق و موفقیت مشترک صنعت مبلمان ایجاد کند. این سازمان با جهانی شدن اقتصاد و نیاز مدرن برای ایجاد یک سیستم جهانی همگام است.

 

Armchair-Saba-Geo-4.jpg
مبلمان راحتی مدرن

 

امروز، بیش از چهل سازمان از سراسر دنیا با هدف ایجاد یک راه آتی توسـعه و پیشرفت صنعت مبلمان جهان، گرد هـم آمده اند. مـا بـه تبادل و اعتماد متقابل توجـه خواهیم کرد. در حالی کـه به دنبال منافع مشترک و ایجاد فرصت های توسعه برای یکدیگر هسـتیم، بایـد نقـش خود را در ساختن صنعتی پایدار، سالم و باشکوه ایفا کنیم.

کارهایی کـه باید در آینده انجام دهیم، شـامل موارد زیر است:

1 - تبادل فرهنگی بـرای اعتماد و یادگیری متقابـل: مبلمان دارای سـابقه طولانی در جهان است و صنایع دستی در حال توسعه، باعث ایجاد تنوع فرهنگی مبلمان می شود. ما می توانیم نمایشگاه های مبلمان، کارگاه های طراحی، جلسـات بیـن سـازمان های بین المللی و سایرفعالیت های فرهنگی را بـه منظـور تبادل و درک عمیـق میان فرهنگ های مختلف، برگزار کنیم. ما همچنین می توانیم اتـاق فکرهای تخصصی بـرای توسعه صنعت مبلمان جهان را راه اندازی کنیم.

2 - نیاز بـه نوآوری و ارتقاء بـرای افزایش استانداردهای صنعتی: مـا بایستی نوآوری و ارتقای کار را بـرای توسعه صنعت مبلمان جهان، با هم پیوند بزنیم. برای انجام این امر، سـه وظیفه وجود دارد. گام اول بـرای شـروع، ایجاد یک سیسـتم برنامه ریزی در صنعت مبلمان جهان برای اتصال استراتژی های توسعه صنعت در کشورهای مختلف اسـت. بنابراین می توان یک شـبکه توسعه صنعتی جهانی تشـکیل داد. در گام بعد، به یک تیم متخصص برای کشف فن آوری هـای جدید، الگوهای صنعتی و فرم های کسب و کار، نیروهای اقتصادی جدید و مسیرهای توسـعه نیاز داریم. گام آخر و مهم این است کـه باید در تهیه و تدوین اسـتانداردهای بین المللی مبلمان به منظور بهبود استانداردهای صنعتی در کشورهای مختلف شـرکت کنیم و تضمین کنیم که استانداردهای خوبی برای حمایت از توسعه صنعتی با کیفیت بالا وجود دارد. مـا باید حس ضرورت و تداوم را بـرای تشویق همکاری بین صنایع مبلمان در سراسر جهان داشته باشیم تـا این صنعت به کیفیت و کارآیی بـالا و پایداری هدایت شـود.

3 - تقویت ارتباطات تجاری بـرای ایجاد یک محیط کسب وکار دوستانه: مـا نیازمند بهبود سیاست های ارتباطی و ارتبـاط صنایع بـرای همکاری های اقتصادی هسـتیم. چنین کارهایی مستلزم این است که ما پروژه های قابل اجرایی را در زمینه هایی ماننـد تحقیق و توسـعه، تولید، فـروش، ایجـاد پلتفرم هـای همکاری و تشـویق تلاش های مشـترک انجام دهیم.

بـا شهرک ها و خوشه های صنعتی محلی بـه منظور تجارت بین المللی و همکاری بـا ظرفیت مناسب، ارتباط برقرار می کنیم کـه این امر بـه کشورها و مناطق کمک می کند تا منابع بـازار و فرصت های توسـعه و سرمایه گذاری را بـه اشتراک بگذارند.

 

feel-good-flexform5.jpg
صنعت مبلمان جهانی

 

4 - تعادل و توازن توسـعه و پیشرفت بـرای رسیدن به موفقیت مشـترک: موفقیت مشترک ما در گرو همکاری است چون چند قطبی سازی جهانی و ساختارهای صنعتی مبلمان متمایز پایه هایی برای نتایج برد- برد هستند. ما باید چالش ها را با توجه به پیشرفت های آینده ببینیم و تلاش هـا را برای ارتقای همکاری بیـن صنایع مبلمان در سراسر جهان انجام دهیم. همکاری دو جانبه، سـه جانبه یا چند جانبه مطلوب اسـت. ما باید با سازمان های مبلمان در کشـورهای مختلف کار کنیـم تـا بـه مناطق توسـعه یافته فرصتی برای رهبری این صنعت جهانی و تحریک رشد در مناطق نوظهور را بدهیم. به این ترتیب کل این صنعت جهانی می تواند در حال توسعه باشد. بایستی شرکت های کوچک را تغییر و ارتقا داده تـا زنجیره صنعتی بتواند کامل شود. مـن معتقدم کـه ما می توانیم سطح صنعت مبلمان جهان را ارتقا داده و بـه موفقیت مشترک دست یابیم.

در ادامه جلسه رئیس کنفدراسیون جهانی مبلمان، خانم Tu Linda نایب رئیس اتحادیه مبلمان ملی چین را بـه عنـوان دبیر کل کنفدراسیون جهانی مبلمان و آقای Chye Kok Loo نایب رئیس IAFP را بـه عنوان مشـاور ایـن کنفدراسیون منصوب کردند. همچنین نشست تخصصـی ”صنعت مبلمان جهان“ بـا حضور نمایندگان مختلف و اعضای کنفدراسیون جهانی مبلمان تشـکیل شـد که در آن کشورهای چیـن، ایتالیا، برزیل و مصر به عنـوان نمایندگان قاره های مختلف بـه وضعیت صنعت چوب و مبلمان در این قاره ها پرداخته و جدیدترین آمار مربوطه را به اشتراک گذاشتند.اخبار پیشنهادی

اخبار بیشتر...

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.